Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Impressie Najaarsledenvergadering + lezing Goddeloze kerk   (20-10-2018)

Oosterkerk

Hieronder treft u een impressie van de najaarsledenvergadering aan. Het formele verslag wordt gepubliceerd in het Kwartaalblad en vastgesteld in de Voorjaarsledenvergadering van 2019.

1. Voorzitter Jaap van der Hout: Welkom op deze zaterdagochtend in een Oosterkerk onder constructie. De restauratie is nog niet klaar en wacht op de tweede ronde, maar het is fijn om in dit prachtige gebouw te kunnen vergaderen met elkaar.

2. Verslag van de voorjaarsledenvergadering van april 2018 kunt u vinden in ons onvolprezen derde kwartaalblad van dit jaar. Er waren geen-op of aanmerkingen op het verslag en Rita werd bedankt voor haar laatste verslag, wat weer op uitstekende wijze is verzorgd.

3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur: Dit vaste onderdeel van de ledenvergadering staat onder druk. U vindt tegenwoordig sneller en uitvoeriger activiteiten, mededelingen en wetenswaardigheden in onze nieuwsbrieven. Daarom laat ik het bij de afmeldingen die we hebben mogen ontvangen van Bert en Diana van den Hoogen, Ton van Weel, Eddy Boom, Frans Zack, Jan Lodde Tine Egberts en Piet van Iersel. Met daarnaast een ingekomen brief met aandachtspunten voor de toekomstvisie die we willen gebruiken bij de verdere uitwerking en natuurlijk de uitkomsten van deze vergadering. Deze brief zullen we delen via de nieuwsbrief en onze website. Brief: De Toekomst van de Geschiedenis

4. Bestuurswijzigingen.
Carel Brouwers- Carel Brouwers is in het afgelopen jaar gestopt als bestuurslid. Carel kon zijn werkzaamheden voor onze vereniging niet meer combineren met zijn drukke leven als leraar. Ik wil Carel dan ook bedanken voor zijn inzet voor de vereniging de afgelopen jaren. Als bestuur hebben we al in een kleinere bezetting afscheid van Carel genomen en hem een cadeautje namens de vereniging overhandigd. De werkzaamheden van Carel worden op dit moment waargenomen door Jan Floris.


- Matt WeverRita Lodde-Tolenaar treedt af en is niet herkiesbaar.
- Het bestuur stelt de benoeming voor van Matt Wever in de functie van secretaris. Hij is zeer betrokken bij het wel en wee van de stad en heeft de nodige bestuurlijke ervaring

Tegenkandidaten zijn niet aan het bestuur kenbaar gemaakt.  

Matt Wever stelt zich voor: 

Geachte leden van de Vereniging Oud Hoorn, als nieuwe secretaris wil ik mij even voorstellen:
Matt Wever 65 jaar oud, geboren en getogen in de mooie Zuiderzee stad Hoorn. 42 jaar Getrouwd met Rita Lieshout en wonend op de Modderbacken. 36 jaar gewerkt in de ICT bij de gemeente Hoorn en de laatste 4 jaar als zzp-er. Always Forward was en is mijn grote hobby waar ik 29 jaar als jeugd en hoofd voorzitter in het bestuur heb gezeten en momenteel de laatste 9 jaar als vicevoorzitter. Op een gegeven moment was ik toe aan een nieuwe uitdaging en de functie van secretaris lijkt mij een goede invulling van mijn pensioentijd als Horinees. De stad Hoorn is voor mij een warm bad, met zijn vele monumenten, grachten en havens. Het is goed en belangrijk dat de vereniging Oud Hoorn streeft naar het behoud van dit alles. Hopelijk kan ik mijn voorgangster evenaren en hoop op uw vertrouwen. Ik dank u.

Jaap van der Hout bedankt Matt en vraagt aan de leden of zij kunnen instemmen met de benoeming van Matt Wever als onze nieuwe secretaris.  Na acclamatie worden de leden bedankt voor hun instemming en heet Jaap Matt welkom binnen ons bestuur en wenst daarbij dat we samen een mooie tijd tegemoet gaan.

 


Rita LoddeJaap zet Rita in het zonnetje: 

Rita heeft bijna de maximale termijn van 12 jaar volgemaakt als secretaris van onze vereniging. We hebben haar vertrek dus kunnen zien aankomen. Maar toch het was even schrikken.

Voor ons als bestuursleden van de vereniging Oud Hoorn was het bijzonder plezierig om met Rita samen te werken in het bestuur van Oud Hoorn. Maar ook onze leden en vrijwilligers gaan deze inspirerende secretaris missen.

Wat ik hoorde van vorige bestuursleden, is dat al snel na haar aantreden als secretaris ze de spin in het web werd. Ze pakte alles op wat haar voor de voeten kwam. Wel eens te veel en dan moest Jan de tol betalen, Rita ook uiteraard. Maar meestal was die tol van korte duur en was Rita al snel weer met van alles en nog wat bezig. Rita laat zich niet afremmen, nee zeggen kon ze niet zo goed.

Als secretaris is Rita punctueel en ze bezit ook een ijzeren geheugen. Daarnaast wil ze graag nieuwe initiatieven nemen. Dat laatste zullen we dan ook ontzettend missen. Bij het eeuwfeest was het goed om op haar te kunnen terugvallen. Dit geldt ook voor de boeken die Oud Hoorn samen met Publicatiestichting Bas Baltus uitgeeft. Gelukkig blijft Rita op dit vlak actief. Bij de totstandkoming van de meeste boeken heeft Rita een centrale rol. Vooral de grote publicaties bij het 95-jarig bestaan (Hij komt van Hoorn) en Hoorn in de Twintigste Eeuw.

Rita vindt dan ook bijna alles leuk rond de vereniging en wilt dan ook overal bij zijn en niets missen. Gekscherend noemde mijn voorganger Egbert haar wel eens de moeder van altoos durende bijstand. Je kon altijd een beroep op Rita doen.

Rita heeft een breed netwerk en een brede belangstelling. Daar hebben we als vereniging veel profijt van. Bovendien heeft Rita de gave om mensen aan zich te binden. En ze heeft, als dat nodig is, een luisterend oor voor menigeen.

De goede contacten met het gemeentebestuur en de ambtenarij moeten we ook niet onbenoemd laten. Ook vanuit haar beroepsmatige achtergrond.

Niet dat er voor haar gesidderd wordt, daarvoor is ze een te plezierige persoonlijkheid, maar als Rita ergens binnenkomt dan komt er ook een mevrouw binnen, waarvan je weet dat je er niet omheen kan. Ze is ambitieus en soms ook wel eens een tikkeltje en soms meer dan een tikkeltje eigenwijs, maar dat heb je als bestuurder ook nodig.

Oud Hoorn is een grote vereniging met een veelheid aan taken in een groot netwerk. De bestuursfuncties zijn best vergelijkbaar met die in een normale onderneming. Het is dan ook wel eens lastig om haar van standpunt te doen veranderen. Maar als ze ergens voor gaat dan gaat ze er ook voor met meer dan honderd procent.

In feite was de functie van secretaris een dubbelfunctie. Gelukkig kon Rita dan een beroep op Jan doen, zodat de bezetting van de functie ook dubbel was. Had Rita even geen tijd dan sprong Jan bij. Tenslotte als we Rita in het zonnetje zetten moet je Jan ook van die warmte laten genieten.

Soms had je wel eens het idee dat de verslagjes van sommige vergaderingen al bijna klaar waren voor de vergadering begon. Dan lag zo’n verslag al in je mailbox voor je zelf thuis was. Op haar IPad tikte ze de belangrijkste punten tijdens de vergadering, polijstte dat zodat er lopende zinnen van werden gemaakt en voegde hier en daar nog wat toe. Een kunst op zich om en te notuleren en volop aan de vergadering deel te nemen.

Rita neemt dan wel afscheid als secretaris maar geen afscheid van de vereniging. Ze krijgt nu weer meer tijd voor Jan maar vooral ook meer tijd voor haar grootste hobby, onderzoek verrichten in het Westfries archief. We zijn dan ook nog lang niet van Rita’s dadendrang af als vereniging Oud Hoorn. We mogen ons dan ook gelukkig prijzen dat we zulk een bevlogen bestuurder hadden en nu vrijwilliger in ons midden hebben.

Rita namens de leden maar vooral ook door het bestuur ontzettend bedankt voor je inzet de afgelopen 11 jaar. We hebben in overleg met Jan een leuk cadeau uitgezocht. Ik had hier graag gestaan met een doos vol Berkemeijerglazen als dank voor al je inspanningen. De glazen die je graag had willen hebben waren jammer genoeg niet op voorraad in het Westfriesmuseum. Daarom een ander uniek cadeau, een waardebon van het  museum. Ze hebben geen waardebonnen, maar speciaal voor jou is er één gemaakt. Je kan nu zelf de gewenste selectie glazen uitzoeken of bestellen. Jan is op dit moment in Italië met zijn koor en kan niet persoonlijk onze dank in ontvangst nemen. Rita ik zie je graag bij mij op het podium om een daverend applaus voor jou persoonlijk en ook voor jullie beide in ontvangst te mogen nemen.

Rita hierbij ons cadeau, Daarnaast natuurlijk een mooie bos bloemen en voor Jan een bedankje en een cadeautje als dank voor al zijn werk op de achtergrond.

Rita sprak met onderstaande woordenhaar dank uit: Rita Lodde

Dank aan alle aardige mensen die ik leren kennen en met wie ik mocht samenwerken Dank voor alles wat ik heb geleerd over geschiedenis van de stad Voor vertrouwen dat ik heb gekregen Voor kansen om leuke dingen te kunnen doen Voor mij is het belangrijkste samen te vatten in twee woorden: samen en delen Samen organiseren, regelen en volhouden Delen van kennis en informatie, van vreugde en teleurstelling Omdat ik nu meer tijd zal kunnen besteden aan onderzoek, verhalen verzamelen, contacten leggen en informatie toegankelijk maken Omdat ik met heel veel plezier nog jaren wil samenwerken en delen Draag ik met vertrouwen de waardigheden van een secretaris over aan Matt, sleutels en nooit gebruikte stembriefjes en ga lekker verder met waar ik mee bezig ben.

Dank ook namens Jan, die nu in Italië zit. Ook hij heeft het met plezier gedaan als zoals hij zelf zegt: de secretaresse van de secretaris.

Dank jullie wel.

5. Toekomstvisie
Jaap: De toekomstvisie, ik neem u aan de hand van een PowerPointpresentatie in hoog tempo mee door onze toekomstvisie die u als losse bijlage heeft gekregen bij het 3e kwartaalblad.

Deze toekomstvisie is tweeledig, als eerste hebben wij u een toekomstvisie toegezegd bij de eventuele verhuizing van de vereniging naar Roode Steen 14. Daarnaast heeft de wereld de laatste jaren niet stil gestaan en is er veel veranderd in de monumentenwereld. We spreken tegenwoordig over erfgoed. Er komt nieuwe wetgeving, de omgevingswet die van grote invloed is op dat erfgoed. Wij willen graag als vereniging op deze toekomst zijn voorbereid, dat betekent dat we na goedkeuring door u van deze toekomstvisie met de stofkam door onze statuten zullen gaan om ze te doen laten aansluiten bij de veranderende samenleving en het bestuur zodanig aanpassen willen dat er nog meer ruimte ontstaat voor het eigen initiatief van onze vrijwilligers.

Er is door een kleine groep bestuurders en vrijwilligers hard gewerkt om deze toekomstvisie voor elkaar te krijgen. Ik wil graag eerst mijn dank uitspreken aan drie leden die ons bij de hand hebben genomen toen we vast liepen, de zaak hebben losgetrokken en hebben gezorgd voor dit goede resultaat. Dat zijn Nelleke Huisman, Lydia Tacx en Anja Morit. Een applaus hebben ze zeker verdiend.

Na de toelichting op de Powerpoint worden de volgende aspecten benoemd vanuit de zaal:

- Als de Vereniging een centralere huisvesting zou vinden en er 6 dagen per week een rol zou komen voor meer gastheerschap hoe wordt dat dan bemenst? Jaap antwoord dat hier beslist geen kerntaak voor de Vereniging ligt en dat hij zich bewust is van deze situatie. De Vereniging wil geen VVV-rol vervullen.
De door Amsterdam gewenste verlegging van de toeristenstromen worden meegenomen in de verdere uitwerking, maar een echte visie hierop is nog niet aan de orde geweest.
- De mogelijkheden van het huidige pand worden op dit moment onderzocht, waarbij een ander gebruik van de bovenruimte, de mogelijkheid van een zij-ingang worden meegenomen. Met name de uitstraling van het huidige pand en de nauwe toegang tot de tentoonstellingsruimte lijkt om verandering te vragen.

6. Monumentenprijs 2018

De monumentenprijs 2018, het was weer een lastige opgave om uit de verschillende restauraties en herbestemmingsprojecten een goede kandidaat te kiezen. Het is dan vaak appels met peren vergelijken. Maar één of eigenlijk twee projecten sprongen er toch weer boven uit.

stadsherstel
Onder de bezielende leiding van de stichting Stadsherstel is de hoek van de Grote Oost met de Schoolsteeg prachtig gerestaureerd. Van een verzakt winkelpand zijn er twee mooie en ingenieuze woningen gerealiseerd. Een mooi en bijzonder plan van TPAHG architecten. Jan van der HeijdenHet fraaie is dat de historie van het scheefgezakte pand nog altijd in al zijn glorie is af te lezen maar dat er toch twee bijzondere en comfortabele woningen zijn gerealiseerd. Straks steken we de straat over om de onthulling van een nieuwe gevelsteen in dit pand mee te maken maar eerst wil ik graag Jan van der Heijden van de stichting Stadsherstel het woord geven om wat over deze restauratie te vertellen.

Bedankt Jan voor dit bevlogen verhaal over deze lastige opgave in onze stad. Ik reik nu jullie graag de prijs uit die hoort bij onze monumentenprijs.

Zie hier en hier eerdere berichtgeving over deze panden.
Grote Oost 43

7. Rondvraag
Beeldbank VOH- Jan Floris verwees naar zijn oproep in de Nieuwsbrief om mee te komen werken aan de Beeldbank en de door Gerard van Stijn gerealiseerde verrijkingen van de Beeldbank (Op basis van het adres zijn er koppelingen van de foto's mbt Monumentenstatus, zichtbaarheid in Googlemaps, informatie uit het boek Hoorn Huizen Straten Mensen): 
Vindt u het leuk om (oude) foto’s van Hoorn te bekijken? In onze Beeldbank staan veel afbeeldingen die nog eens goed bekeken moeten worden. De hulp van leden is heel welkom om de afbeeldingen te beoordelen en goed te beschrijven. Wie zich aanmeldt krijgt een instructie met inlogcode en wachtwoord waarmee hij/zij thuis of samen met anderen op dinsdagochtenden in ons verenigingsgebouw aan de slag kan. Voor een aanmelding en/of kennismaking kunt u een berichtje sturen naar janfloris@quicknet.nl.

Klik hier door naar de Beeldbank


8. Pauze

9. Piet VerhoevenLezing door Piet Verhoeven over de herbestemming van leegkomende kerkgebouwen: ‘Goddeloze kerken’. Piet Verhoeven heeft een achtergrond van monumentenzorg in Alkmaar en is al jaren lid van de gemeentelijke commissie Monumenten en Welstand in Hoorn. Hier treft u in een groot pdf-bestand zijn presentatie. 

Piet werd bedankt voor zijn boeiende lezing over de problemen van een veranderende maatschappij waarin keuzes moeten worden gemaakt om waardevol erfgoed met geheel andere ogen te bekijken.

 

Foto: Kerk aan Scheveningseweg Den Haag.

Willy Wiggelaar geeft aan dat de in haar boekje "Toen en Thans" beschreven staat dat de gemeente in 1888 toestemming gaf om voor de cafés Maassen en De Witte Engel een luifel te bouwen om enige beschutting te geven aan de Zaadhandel. In 1925 zijn de gietijzeren luifels gesloopt. 

10. Sluiting
De vergadering wordt opgeroepen met elkaar schuin de straat over te steken om de nieuwe gevelsteen te onthullen. 

Vanuit het bovenraam werd de nieuwe gevelsteen met de tekst "Het Schilt van Vranckrijck 1618-2018" een in de archieven teruggevonden naam van het pand onthuld. 
 Grote Oost 43gevelsteenonthulling 

  

Nieuwsarchief