Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1998

september

Jaarlijks keert de gemeente een extra bedrag uit aan mensen die langer dan drie jaar een uitkering wegens werkloosheid ontvangen, of aan gezinnen met één of meer kinderen onder 18 jaar met een uitkering. Enkele cliënten van de sociale dienst protesteren tegen het uitkeren van de fl. 575,- die voor 1998 is vastgesteld, met als argument dat er een tweedeling onder de minima wordt gecreëerd. De provincie draagt 8,5 miljoen gulden bij in de bouw van de nieuwe schouw-burg op de Westerdijk. Het totaal daarin te investeren bedrag wordt nu geschat op 41 miljoen gulden, te besteden aan schouwburg en congrescentrum. Zwembad De Waterhoorn ziet mogelijkheden om op het bedrag van fl. 170.000,- per jaar voor electriciteit zo'n 25% te bezuinigen door aanpassingen aan diverse pompen te realiseren. In de loop van het volgend jaar zal het praktijkpunt rijexamens van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen verhuizen naar Runshop Corner aan de Van Aalstweg. De commissie sociale zaken en werkgelegenheid neemt met schrik kennis van het bedrag van fl. 350.000,- dat bij de gemeente openstaat aan overbruggingskredieten. Bij de officiële opening van de woongemeenschap De Stolp in Zwaag ontvangt initiatiefneemster N. Duhen de bronzen legpenning van de stad Hoorn. Nu jongerencentrum Troll gesloten is moeten op diverse locaties in de stad acti-viteiten worden georganiseerd. Daarvoor zijn De Huesmolen, Het Pakhuis en jongerenactiviteitencentrum Octopus aangewezen. Oud-premier Dries van Agt opent de expositie van schilderijen van oud-minister Berend Udink in het Westfries Museum. Op last van Rijkswaterstaat worden de werkzaamheden aan het herstel van de kademuur van het Baatland stilgelegd. Volgens de dienst is het baggerwerk in de Vluchthaven onzorgvuldig uitgevoerd en dient Hoorn maatregelen te nemen. De VVD-fractie in de gemeenteraad stelt voor een drijvende muziektent ter hoogte van het terrein van de Watersportvereniging te realiseren. Wethouder T. Hoogkamer moet wegens ziekte zijn functie neerleggen. Bij de officiële opening van het Oost-Indisch Pakhuis aan Onder de Boompjes als verenigingsgebouw van Oud Hoorn zegt wethouder J. Schaper toe de vereniging invloed te geven op de keuze en het veranderen van straatmeubilair in de stad. Bij de herinrichtingsplannen voor Grote Oost, Oude Doelenkade en Slapershaven blijkt het voorstel voor parkeervoorzieningen op het Grote Oost een struikelblok. De commissie welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, sport, recreatie en milieu gaat akkoord met een gemeentelijke bijdrage van fl. 110.000,- aan het project dagverzorging van Thuiszorg West-Friesland voor het jaar 1999. De gemeente stelt fl. 35.000,- beschikbaar voor de voortzetting van een project dat startende ondernemers op weg helpt. Daarbij komt nog eens gedurende twee jaar fl. 20.000,- als bijdrage aan het project van de Kamer van Koophandel ten behoeve van doorstartende ondernemers. De Woningstichting Hoorn en de gemeente hebben plannen voor de renovatie van de Alexanderflat en omgeving en de nieuwbouw van een flat op de plaats waar voorheen een tankstation stond. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt dat de gemeente zich moet beraden over de toekomst van de zomerkermis. Zij bekritiseert met name de hoge prijzen die het publiek moet betalen voor de attracties. Dick Bruna opent in het Museum van de Twintigste Eeuw de expositie over zijn werk. De arrondissementsrechtbank te Alkmaar bepaalt dat het beslag dat projectontwikkelaar Wokke op grond van de Parochiële Charitas Instelling in Blokker heeft gelegd, moet worden opgeheven. Op de hoek Kleine Noord - Scharloo wordt archeologisch onderzoek gedaan. Actievoerders maken graafmachines, bouwketen en een heistelling onklaar in het Julianapark, waar herinrichting en voorbereiding voor nieuwbouw worden uitgevoerd. De bewonersgroep Het Hoorns Initiatief oppert een plan voor de aanleg van een nieuwe jachthaven op de kop van het Visserseiland en de bouw van een dam in het Hoornsche Hop ter hoogte van de Grote Waal. De Stichting Stad Hoorn bepleit extra parkeervoorzieningen bij de bouw van de nieuwe schouwburg in verband met de verwachte grotere parkeerdruk op het aangren-zende deel van de binnenstad.