Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1999

april

De Hoornse politiek gaat akkoord met het verplaatsen van het gebouw De Haai op het Visserseiland. Ook met de overdracht in eigendom aan de waterskivereniging stemt zij in. De gemeente maakt ruim 2,2 miljoen gulden vrij voor steun bij het vinden van betaald werk voor 280 werklozen. Van dit bedrag bestaat 1 miljoen uit subsidie die is aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Het college stelt zich op het standpunt dat bij de herindeling van West-Friesland, naast de vorming van drie of vier plattelandsgemeentes, enige gebiedsuitbreiding voor Hoorn nodig is. Op de Roode Steen zijn terrasschotten geplaatst. Het vrachtverkeer door de stad ondervindt hiervan ernstige hinder. In het carillon van de Grote Kerk worden twee nieuwe klokken geplaatst. De grootste weegt 2950 kilo en heeft een diameter van 1.75 m. Een werkgroep van vier personen gaat onder de naam Het Toeristisch Platform Hoorn proberen om meer samenhang te krijgen in het aanbod van de stad. Bij de Hoornse supermarkten wordt actie gevoerd om hulp te verlenen aan vluchtelingen uit Kosovo: de klanten krijgen boodschappenlijstjes van spullen die zij voor de vluchtelingen kunnen kopen. De organisatie verzorgt het vervoer van de hulpgoederen. Tijdens het kort geding voor de rechtbank in Alkmaar maakt de eigenaar van de kraakpanden in de Kersenboogerd bekend dat de woningen verkocht zullen worden als maatregel tegen langdurige leegstand in de wijk. De gemeente koopt ruim 13.000 m2 grond, gelegen aan het Dampten, aan van Energie Noord West. Het terrein wordt bestemd voor nieuwbouw ten behoeve van het Atlas College. Bewoners van de Eikstraat voeren aktie om het kerkgebouw aldaar te behouden. 55 bewoners vragen het college en de gemeenteraad om onmiddellijke stillegging van de werkzaamheden ten behoeve van de herbestrating van het Grote Oost. Aan Th. Gerritsen wordt de gouden Gregoriusspeld uitgereikt bij gelegenheid van het feit dat hij veertig jaar actief is als organist. De laatste 21 jaar bespeelde hij elke zaterdag belangeloos het orgel in de Koepelkerk. Omwonenden van het sportcomplex van De Blokkers vrezen dat met de plannen voor nieuwbouw op dit terrein het park naast het complex zal verdwijnen. Na de rechterlijke uitspraak dat de gekraakte woningen aan de Reiger ontruimd mogen worden betrekken de krakers een andere woning aan de Grutto. Ook deze woning staat al jaren leeg. De panden van het waterschap Westfriesland aan het Grote Oost zijn nu overgedragen aan de gemeente. Zij zullen tijdelijk worden gebruikt door de gemeentelijke afdeling monumentenzorg. De 25e Unicef-loop, waaraan 1050 kinderen deelnemen, brengt fl. 50.000 op aan sponsorgelden. Een aantal buurtbewoners en anderen verdrijven de krakers met geweld uit het pand aan de Grutto. Door bemiddeling van de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) vestigen 32 Kroatische Serviërs zich in 12 woningen verspreid over de stad. Wegens tekort politiepersoneel moet de openstelling van o.a. de politiepost op de Roode Steen beperkt worden. Als extra argument wordt opgevoerd het geringe aantal aangiften (gemiddeld één per dag) dat er wordt gedaan. Enkele honderden West-Friese ambtenaren demonstreren met een optocht door de binnenstad voor hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Met het slopen van de laatste bebouwing aan de Pakhuisstraat wordt begonnen aan de nieuwbouw op het Jeudje. De gemeentelijke afdeling monumentenzorg heeft plannen voor restauratie van het dak en de zeezijde van de Hoofdtoren en voor renovatie van het dak van de Noorderkerk.