Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2002

december

De maaltijd waarvoor de moskee aan de Vredehofstraat de buurtbewoners heeft uitgenodigd, gaat niet door: op de 125 uitnodigingen die zijn verspreid komt geen enkele reactie. De gemeente presenteert de Jaarkalender 2003, waarin met foto's van restauratiewerken uit de voorbije dertig jaar aandacht wordt geschonken aan het werk van de Stichting Stadsherstel. Na twee maanden stopt partyboerderij De Nadorst met het organiseren van dansfeesten wegens geluidsoverlast. Onder leiding van het team voor kwaliteitsmanagement van de gemeente Hoorn verwerven de dertien samenwerkende gemeenten in de regio West-Friesland het ISO-2000 certificaat voor de afdelingen Burgerzaken. Bij de fractie van GroenLinks komt één melding van mogelijke fraude door gemeenteambtenaren binnen. De commotie naar aanleiding van eerder gedane uitlatingen in de gemeenteraad noopt fractieleider Paul Visser om vervroegd met kerstreces te gaan. Het college wil, naast andere voorstellen om te bezuinigen, de vergoeding van de OV-taxi voor mensen met een indicatie voor gehandicapten beperken. De Stichting Nautisch Kwartier is bereid om de exploitatie op zich te nemen van de te ontwikkelen jachthaven aan de Schelphoek. De fractie van de VVD stelt voor de huidige schouwburg Het Park aan de Westerdijk te bestemmen voor een hotel en de planologische voorbereidingen daarvoor te starten. Rob Leter uit de Risdam ontvangt de pauselijke onderscheiding Bene Merenti wegens zijn verdiensten voor de parochie Hoorn en zijn multiculturele activiteiten daarin. De onderzoekscommissie van de Hoornse gemeenteraad presenteert een vernietigend rapport over fouten bij de bouw van de brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal. De realisatie van een overdekte ijsbaan in Hoorn komt dichterbij nu de provincie een subsidie van bijna 3,7 miljoen euro in het vooruitzicht stelt en alle dertien gemeenten in West-Friesland in totaal 6 miljoen euro subsidie hebben toegezegd. Hoewel in een eerder stadium in het plan voor de bebouwing van het vroegere complex van de v.v. De Blokkers na inspraak van omwonenden een gebouw is geschrapt, dient de gemeente het plan in voor vaststelling met daarin het gewraakte ‘poortgebouw’. De meeste fracties in de gemeenteraad gaan hiermee akkoord. Meinoud Dijkema, directeur van de Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (Riagg) gaat na een dienstverband van ruim 25 jaar met pensioen. De citybus door Hoorn wordt in gebruik genomen. Het proefproject op zaterdagen, koopavonden, koopzondagen en evenementendagen wordt gedurende een jaar uitgevoerd door Connexxion, dat daarvoor kleine bussen inzet. Het gerestaureerde orgel van de Evangelisch-Lutherse kerk aan de Ramen wordt officieel in gebruik genomen. Bij deze gelegenheid overhandigt burgemeester P. Janssens de Eenhoornzegel aan de stichting Behoud Lutherse Kerk. Bewoners van Keern-west en de Berkhouterweg dienen een bezwaarschrift in tegen de vrijstellingsprocedure die ervoor moet zorgen dat de bouw van een regionaal historisch archief op de parkeerplaats van het SOW-gebouw snel gerealiseerd wordt. De Vereniging Oud Hoorn stelt voor om over het plan van het college om vijf rijksmonumenten te verkopen een referendum te houden. De gemeente Hoorn en de andere gemeenten in West-Friesland komen overeen dat het Samenwerkings Orgaan Westfriesland (SOW) over drie jaar wordt opgeheven. Zij zullen werken aan een nieuwe vorm van regionale samenwerking. De Stichting Philadelphia Zorg ontvangt uit handen van gedeputeerde Enno Neef de sleutel van de gerestaureerde Ridderikhoffpanden op de Roode Steen. De Stichting Stadsherstel voerde de plannen uit, zodat er in het voorjaar een grand café en een restaurant van start kunnen gaan die gerund worden door verstandelijk gehandicapten. De discussie in de gemeenteraad over het onderzoek naar de bouw van de brandweerkazerne brengt burgemeester P. Janssens in een moeilijke positie. De Stichting Mensen zonder Betaald Werk en het Dierenasyl Heberdina Japin-Timmer ontvangen elk een schilderij. Zij maakten dat zelf op de Vrijwilligersdag van dit jaar onder leiding van beeldend kunstenaar J. Christiaan Heydenrijk. In het Statenlogement wordt het Waterplan Hoorn, overeengekomen door het Waterschap Westfriesland, het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in het Noordhollands Noorderkwartier en de gemeente Hoorn, gepresenteerd. Het doel is om een aantrekkelijk, gezond en duurzaam watersysteem met een hoge belevingswaarde tot stand te brengen. Tijdens een bijeenkomst in de Pieterskerk in Leiden zegt de staatssecretaris van Cultuur aan de gemeente Hoorn een subsidie van € 583.000 toe voor de restauratie van de Hoofdtoren. De duizendpoot van de Showband Hoorn, Piet Stam, wordt bij de viering van zijn zilveren jubileum onderscheiden met de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn. Omwonenden van het Leekerpad dienen een bezwaarschrift in tegen de plannen van Nozema om er een zendmast van 130 meter hoogte te bouwen. Bedrijfsleider en badmeester Jan Roosendaal neemt afscheid van het zwembad De Wijzend in Zwaag en gaat met pensioen. Het Rijk wil dat de controletaak van de gemeenten op het misbruik van uitkeringen op een grotere schaal wordt aangepakt. Daartoe wil de gemeente Hoorn samenwerken met de regio's Noord-Kennemerland en de Noordkop. In de leegstaande gebouwen van de gevangenis op het Oostereiland wordt open huis gehouden. Vijfentwintig mensen laten zich tegen betaling van € 50 voor een nacht opsluiten en steunen daarmee een goed doel. Het college maakt naar aanleiding van de reacties bij de inspraakprocedure een ommezwaai en komt terug van het besluit om een deel van het Breed af te sluiten voor het verkeer. Wel komt er nu eenrichtingsverkeer, de stad uit. De jaarwisseling verloopt in Hoorn uiterst rustig.