Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2002

juni

De publicatiestichting Bas Baltus presenteert de uitgave van het boek ‘J. van Reijendam Czn., gemeentearchitect te Hoorn 1900-1905’. Het werd geschreven door drs. M. Wigard. Het echtpaar Gerrit Klijn en Greet Bijl viert het 65-jarig huwelijksjubileum. Voor het herstel van de fouten bij de bouw van de brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal is een gemeentelijk krediet van € 340.000 nodig. Onderzocht wordt of dit bedrag verhaald kan worden op het betrokken architectenbureau en de installatieadviseur. Het gezondheidscentrum aan de Grevelingenweg in de Kersenboogerd wordt in gebruik genomen. De s.g. Tabor, locatie Werenfridus, biedt per augustus 2003 tweetalig onderwijs (Nederlands en Engels) aan in de afdeling VWO. De gemeente gaat de verplichtingen tussen haar en bijstandscliënten vastleggen in een standaard contract. Met een ceremonie op de Roode Steen, waarbij dansgroepen uit Wijdenes en Malacca een optreden verzorgen, wordt een tiendaags programma bij de viering van 400 jaar VOC in Hoorn geopend. De gemeenteraad steunt een motie van de PvdA om een commissie de gang van zaken bij de bouw van de brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal te laten onderzoeken. Jos Bakker, voorzitter van de vereniging ‘Het Carillon te Hoorn’, overhandigt het eerste Hoorns VOC-beiaardboek aan componist en beiaardier Johan Adriaenssen bij het begin van de Beiaardweek die in Hoorn en Enkhuizen wordt georganiseerd. Per 1 juli wordt de parkeertijd voor vergunninghouders in de stad verlengd tot 23.00 uur. De fractie van het CDA vraagt het college een alternatief scenario te ontwikkelen voor de herindeling van West-Friesland nu er onzekerheid is ontstaan over de realisering van de reeds bestaande plannen tot herindeling. ‘Meester’ Wim Verberne neemt na 35 jaar afscheid van de Mariaschool. Jan van Bockxmeer ontvangt de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn bij zijn afscheid als senior beleidsmedewerker bij de afdeling stadsontwikkeling. Het rapportcijfer dat de Hoornaars voor de leefbaarheid in de stad geven is in drie jaar gedaald van 7,2 naar 6,7. De bestuursrechter oordeelt dat de beslissing van de burgemeester van Hoorn om de overlastvergunning voor Café Ry-Dy in de Kersenboogerd in te trekken, niet terecht is. Stadsarcheoloog T. van der Walle maakt melding van het feit dat particuliere schatzoekers illegaal graven op Hoornse bouwterreinen. Wethouder Roger Tonnaer reikt tijdens de Hoornse stadsfeesten de kunst- en cultuurprijs 2001uit aan de Hoornse band Johan. De commissie stadsontwikkeling bepleit de omzetting van het Breed tussen Veemarkt en Achterom tot een voetgangersgebied en herinrichting van het gehele gebied in verband met de verwachte oplevering van de parkeergarage onder de schouwburg medio volgend jaar. In Risdam Zuid fuseren in verband met vergrijzing van de wijk de basisscholen De Rakkers en Het Kompas, in Risdam Noord worden de scholen De Rank en De Boogerd samengevoegd. In de Kersenboogerd wordt door de stichting Penta de nieuwe school Het Spectrum gevormd als afsplitsing van Dynamis om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Na daar 26 jaar werkzaam te zijn geweest neemt Lia Hart-Schuteijser afscheid van de Jozefschool in Blokker. In zwembad De Waterhoorn wordt als eerste ter wereld het drenkelingendetectie systeem in een bassin met een beweegbare bodem geïnstalleerd. De stichting Penta en de stichting kinderopvang Abacus krijgen van de gemeente vooralsnog geen toestemming voor de opzet van een project voor voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal en overblijven op school bij basisschool Het Spectrum in de Kersenboogerd. CDA-fractievoorzitter J. Willemsma dringt er op aan dat het onderzoek naar problemen bij de bouw van de brandweerkazerne wordt uitgebreid tot de structurele ‘onvolkomenheden’ in de manier waarop de gemeente grote bouwprojecten begeleidt. De fractie van VOC Hoorn stelt voor de hangplekken voor jongeren in de gemeente op te doeken. Wethouder J. van Es geeft aan dat de verslechterde financiële positie van de gemeente dwingt tot een nadere afweging van eerder besloten investeringen voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Het bestuur van emancipatiecentrum Salto heft zichzelf op en sluit het centrum aan het Kleine Oost per 1 juli. Het Overleg Leefbaarheid Kersenboogerd en winkeliersvereniging Kersenboogerd stellen aan het college voor een nieuw, groot, overdekt winkel- en uitgaanscentrum in het Waterpoortgebied in de Kersenboogerd te ontwikkelen. Jacques Schneiders neemt na 31 jaar afscheid als directeur van de Jozefschool in Blokker. De bouwvergunning die de gemeente in augustus 1996 heeft verleend voor het verwijderen van een tussenmuur in een supermarkt aan het Kleine Noord, wordt door de rechter ongeldig verklaard. Wethouder H. Hansen slaat de laatste ‘eerste paal’ voor een bouwproject in de Kersenboogerd. De eerste effectieve bouwactiviteiten in de wijk vonden in 1982 plaats.