Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2004

december

Omdat de steun van Enkhuizen, Stede Broec en Medemblik per 1 januari 2006 wordt opgezegd en ook Hoorn minder geld beschikbaar stelt wordt het voortbestaan van Stichting Vluchtelingenwerk/Bureau Nieuwkomers serieus bedreigd. De geheel gerenoveerde brug tussen Pakhuisstraat en Muntstraat wordt in gebruik genomen. Doordat drie grote autobedrijven tegelijkertijd hun nieuwe garages en showrooms en een parkeergarage bouwen ontstaat er op bedrijventerrein Westfrisia een kleine autoboulevard. Hoornse horeca ondernemer Klaas Poeze maakt bezwaar tegen de organisatie van dansfeesten door schouwburg Het Park. Stichting Robin, voor communicatieverbetering tussen patiënt en familie, schenkt twee beeldtelefoons aan de kinderafdeling van het WFG. Harry Slier krijgt alsnog het ‘Draaginsigne Gewonden’ vanwege zijn werk als marinier tijdens de politionele acties in Nederlands Indië van 1947 tot 1949. De gemeente koopt uit strategische overwegingen het hoofdkantoor van het Horizon College aan de Maelsonstraat. In de toekomst moet daar ruimte zijn voor een ontsluitingsweg. Evert en Ida Peters-Webbers vieren in Blokker hun 65-jarig huwelijksjubileum. Jaap Hage is 25 jaar werkzaam als psychiater in Hoorn, nu bij het GGZ-centrum bij het WFG. De gemeenteraad wil, in navolging van die van Vlissingen, elke maand 25 burgers als speciale gasten een raadsvergadering laten bijwonen. Na bijna 15 jaar beëindigt Toon Goossens zijn werk als beheerder van de gratis fietsenstalling op de Veemarkt en gaat met pensioen. De herinrichting van het Achterom pakt door de commotie rond de bomen € 80.000 duurder uit dan gedacht. Het effect op de doorstroming van het verkeer valt vooralsnog tegen. Een meerderheid in de politiek gaat akkoord met het vormen van een bewoners-preventieteam in de wijk Grote Waal. De politie is betrokken bij de afspraken die hierover zijn gemaakt. Op verzoek van de VVD, gesteund door alle fracties in de gemeenteraad, vindt er een spoeddebat plaats over de verkoop van het Weeshuiscomplex aan de Achterstraat. De Coöperatieve Huisartsen Post West-Friesland neemt de nieuwe huisvesting aan de Maelsonstraat officieel in gebruik. Het Horizon College wil een van de oude schoolgebouwen aan de Joh.Messchaertstraat vervangen door nieuwbouw die als woon/werkruimte verkocht kan worden. Daartoe moet de bestemming, ook van de overige schoolgebouwen aldaar, worden gewijzigd. De gemeente vraagt de andere West-Friese gemeenten een ‘doorstroomheffing’ in te voeren bij verkoop van gemeentelijke bouwterreinen voor woningbouw of bedrijven. Op deze wijze kan een fonds gevormd worden om de doorstroming op de Westfrisiaweg te verbeteren. Bij het tienjarig bestaan van het Runshopping Centre past de facelift die de omgeving ondergaat en de uitbreiding met 200 parkeerplaatsen. Het gemeentelijk beleid voor de Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur wordt ook van toepassing verklaard bij de aanbesteding van grote werken. De gemeenteraad maakt verkoop van het Weeshuiscomplex aan de Stichting Stadsherstel mogelijk, maar is gebonden aan de toezegging dat de projectontwikkelaar die al een contract met de gemeente had, een ander project in de gemeente krijgt ter compensatie. Na een eigen onderzoek naar aanleiding van het rapport Bouwfraude besluit het college maatregelen te nemen tegen twaalf ambtenaren die te maken hebben gehad met bouwopdrachten. Busonderneming Connexion voert een nieuwe service in: binnen de gemeentegrenzen van o.a. Hoorn voor de vaste prijs van € 1,- vervoer van en naar het centrum van de stad. Omdat Justitie de afvoer van chemicaliën en gasflessen die bij een illegale opslagplaats door haar aan de Corantijn zijn aangetroffen, niet zelf regelt, draait de gemeente Hoorn op voor de hoge kosten. Rosy van Lieshout organiseert in haar huiskamer twee infoavonden over de islam. Omdat per september 2005 het contract met Rentree afloopt, dreigt dat het educatieve programma op kinderboerderij De Waalrakkers en De Woid moet worden beëindigd. Fusie met het MAK en privatisering lijken de enige vooruitzichten te zijn voor behoud van educatieve diensten en de kinderboerderijen. De Stichting Stad Hoorn wordt opgeheven en maakt zo de weg vrij voor het nieuwe binnenstadsmanagement. De eerste overeenkomst daarvoor wordt in het Westfries Museum gesloten. Piet Schakel, een van de directeuren van Intermaris Woondiensten, ontvangt de zilveren legpenning van de stad Hoorn vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de stad. De Algemene Inspectiedienst (AID) geeft de gemeente een officiële waarschuwing voor een overtreding van de Flora- en Faunawet op de Blauwe Berg: het bouwterrein van het regionaal archief was niet ontoegankelijk gemaakt vanwege mogelijk aanwezige kikkers, padden en salamanders. Woningstichting Intermaris gaat onderzoek doen naar mogelijkheden om te komen tot de bouw van een woonzorgcentrum voor ouderen in de Grote Waal en in Risdam Zuid. De fractie van de PvdA vraagt het college waarom het op eigen houtje het beleid ten aanzien van de bebouwing aan de dorpslinten de Hulk, Zwaag, Bangert en Blokker heeft veranderd en met een eigen notitie ‘Zicht op de linten’ komt. Er is al een ‘Beeldkwaliteitsplan voor de linten’ dat door de raad is vastgesteld. De op non-actief gestelde ambtenaar H.Wiebes eist via de rechter van zijn werkgever de gemeente Hoorn een schadevergoeding van € 25.000 wegens ‘schending van zijn eer en goede naam’. De gemeente Hoorn reikt aan 41 mensen een inburgeringscertificaat uit. Behoudens uitvoering van enige onderdelen van de herinrichtingen in het centrum wordt het actieplan Hoorn Kern Gezond door het college stil gelegd. Het is fors duurder dan gepland en plannen voor het verder autoluw maken van de binnenstad worden onuitvoerbaar doordat de Roode Steen niet voor het verkeer mag worden afgesloten. Uit het onderzoek naar de sporen van bouwfraude in het stadhuis dat de gemeente vorig jaar liet houden, wordt duidelijk dat de cultuur van leuke tripjes ook in de kring van bestuurders van de stad leefde. Het Clusius College afdeling mbo-groen start volgend jaar een opleiding In- en Outdoor Styling, een creatieve opleiding waarbij natuur en zorg worden gecombineerd. Overleg tussen gemeente en winkeliers leidt tot de conclusie dat de ondernemers aan het Runshopping Centre zullen moeten meebetalen aan een betere inrichting van het gebied. Opgericht wordt de Stichting Vrienden van het Westfries Archief, die de archiefdienst in Hoorn financieel wil bijstaan bij aankopen van belangwekkende documenten. Niet een publieksjury maar een commissie van deskundigen, bestuurders en ambtenaren zal beslissen over de ontwerpen voor een fietsbrug over de Provincialeweg bij het Keern. Coalitiepartner D66 is van oordeel dat het niet aan het college is om de plannen voor de herinrichting van de Hoornse binnenstad aan te passen. Ook de opstelling van VOC Hoorn wordt door haar gehekeld. In het nieuwe actieplan Hoorn Kerngezond van het college wordt aangegeven dat het Parkeer Route Informatie Systeem wordt stopgezet, omdat de kosten te hoog worden. De gemeente Hoorn schenkt € 1, - per inwoner (€ 68.000) aan de Samenwerkende Hulporganisaties in Nederland voor de slachtoffers in Azië van de onderzeese aardbeving en daarop volgende vloedgolf op Tweede Kerstdag. Zij roept andere gemeenten op dat ook te doen.