Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2004

september

De commissie stadsontwikkeling geeft medewerking aan twee bijzondere bouwprojecten: woningbouw op de vroegere locatie van het Noordhollands Dagblad aan de Draafsingel en in de kerk aan de Eikstraat, en uitbreiding van sportinstituut Van der Werff aan de Draafsingel. Ondernemer Kees Hermans geeft een schilderij van Peter de Rijcke, een stadsgezicht van Hoorn waarin de nieuwe schouwburg centraal staat, in bruikleen aan schouwburg Het Park. Deskundigen komen niet tot een eensluidend oordeel over de oorzaak van het instorten van de toneeltoren van de nieuwe schouwburg toen die nog in aanbouw was. Het college heeft alle stappen in de procedure om te komen tot de bouw van de kunstijsbaan op de Blauwe Berg door een extern advocatenbureau laten doorlichten. Dit naar aanleiding van de vrees dat het plan door bezwaarschriften onderuit wordt gehaald. Schrijver/journalist Koos van Zomeren ontvangt de vijfde (en laatste) Sjoerd Leikerprijs. De Stichting heeft zich inmiddels opgeheven wegens gebrek aan respons in de Nederlandse literaire wereld. De Centrale Huisartsenpost West-Friesland verhuist naar de Maelsonstraat 5. Om persoonlijke redenen bedankt Janet Willemsma voor haar raadszetel voor het CDA. Zij wordt vervangen door Michiel Pijl, met zijn 25 jaar meteen het jongste raadslid in Hoorn. De Stichting Hoornse Havenconcerten organiseert met succes het eerste concert in de Karperkuilhaven. Omdat de projectontwikkelaars er geen brood in zien, ziet de gemeente af van de ambitie om de wijk Bangert en Oosterpolder zo energiezuinig mogelijk te maken. Voor het maken van een ontwerp van een verzamelgebouw voor het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), de gemeentelijke sociale dienst en het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) is een bedrag van € 250.000 nodig. Gemeenteraadslid E. Wagemaker (PvdA) kwalificeert de bezwaren van horecaondernemers tegen de plannen voor de bouw op de hoek Roode Steen / Grote Noord als ‘pure broodnijd’. Het Westfries Gasthuis krijgt een arts voor verstandelijk gehandicapten boven de achttien jaar. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid oordeelt in haar rapport de ‘kwaliteit van de brandweer onvoldoende’. De Hoornse brandweer herkent zich niet in deze rapportage. De rechtbank in Alkmaar is van oordeel dat het pand Westerblokker 151 ten onrechte op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst: het is een bouwval die niet meer tot een redelijke woning kan worden verbouwd. Hotel Mariakapel wordt verplaatst naar het oude gebouw van Netwerk aan de Weeshuistuin. De gemeente moet op jaarbasis 3,7 miljoen euro bezuinigen. De gemeente denkt twee jaar nodig te hebben om een verbeterd bestemmingsplan te maken voor de wijk Bangert en Oosterpolder. De basisscholen Het Spectrum en De Klipper in het oostelijk deel van de Kersenboogerd kampen met een groot gebrek aan ruimte. Nadat het werk een jaar heeft stil gelegen is weer begonnen met de verbouwing van winkelpassage De Blauwe Steen. Janet Willemsma neemt afscheid van de Hoornse gemeenteraad. Burgemeester O. van Veldhuizen roept anonieme bedreigers van wethouders op om hun activiteiten te stoppen. De nieuwbouw van de Oosterkerk wordt officieel in gebruik genomen. De gemeente vraagt burgers naar hun ideeën over de toekomst van de stad en organiseert een drietal stadsgesprekken. De meeste fractievoorzitters stellen dat zij de uitkomsten serieus zullen nemen. In het concept huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs wordt het voornemen geuit om te komen tot een gezamenlijke campus voor de scholengemeenschappen Atlas en Tabor voor vwo / avo. De campus zal bestaan uit 4 of 5 schoolgebouwen, elk voor 1000 leerlingen. Schouwburg Het Park gaat muziek- en dansfeesten organiseren voor jongeren in de leeftijd van 20 tot 35 jaar. Het Afasiecentrum in West-Friesland heeft een nieuw onderkomen in het Cultureel Centrum De Huesmolen. De Brijder Verslavingszorg verhuist van het Grote Oost naar Keern 33, het vroegere Landbouwproefstation. De gemeente en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta) komen overeen het klinisch onderwijs vanaf het derde studiejaar in het vroegere VOC pakhuis aan de Pakhuisstraat te huisvesten. Met een extra subsidie van € 45.000 lost de gemeente het liquiditeitsprobleem van zwembad De Wijzend in Zwaag op. De gemeente betaalt € 43.980 aan het Centrum voor Kunstzinnige Vorming De Blauwe Schuit om de verbintenis met de oud-directeur definitief te kunnen beëindigen. Zeventig aanbevelingen in de recent verschenen nota over toerisme in Hoorn kunnen de aantrekkelijkheid van de binnenstad verhogen. Omdat hogere eisen gesteld worden aan het uiterlijk van de aanbouw bij basisschool Het Spectrum aan de Volkerakweg, stijgen de bouwkosten met € 70.000. Het CDA van Hoorn stelt voor het voormalige postkantoor op het Grote Oost te benutten voor een stadslogement. Truus en Aad Zeelenberg voltooien hun vier maanden durende pelgrimstocht te voet naar Rome. In het nieuwe beleid aangaande coffeeshops worden de regels verscherpt en zal er in de stad slechts ruimte zijn voor twee vestigingen. Het plan om een tijdelijk jeugdgebouw te plaatsen bij het parkeerplein De Beurs in Blokker wordt vanwege de hoge kosten afgewezen. De gemeente zal met een nieuw voorstel voor een andere plaats komen. Deen Winkels BV biedt aan om in plaats van negen appartementen een supermarkt te vestigen op de plaats van de oude schouwburg aan de Westerdijk. Peter de Boer wil met Stichting Het Zwervertje nachtopvang beginnen voor lotgenoten / daklozen in een deel van een bedrijfspand op de Factorij. De Stichting Vluchtelingenwerk dreigt bij uitblijven van financiële steun in 2005 failliet te gaan. Een aantal taken wordt dan namelijk overgenomen door de gemeente. Bijna 200 vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen bepleiten hun belangen op de eerste begrotingsmarkt in het stadhuis. De fractie van Groen Links dient een initiatiefvoorstel in met de opdracht aan de gemeente om met de zorgaanbieders nog voor deze winter een noodopvang voor dak- en thuislozen in te richten. De commissie stadsontwikkeling geeft het college opdracht om in de rest van de wijk Bangert en Oosterpolder alsnog energiezuinige voorzieningen aan te brengen. De mogelijkheid daartoe is aanwezig nu het bestemmingsplan is afgekeurd en de procedure opnieuw moet worden doorlopen. De verzinkbare piramidevormige barrières bij de parkeerterreinen Pelmolenpad en Transferium worden buiten werking gesteld.