Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2006

juni

De Rijksoverheid wil IJsselmeervissers uitkopen. De Hoornse vissers Last en De Beer maken geen gebruik van de regeling en gaan door. Winkeliers van de Gedempte Turfhaven zien niets in het plan om de breedte van de rijbaan terug te brengen tot zes meter. De gemeente vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om de plannen voor de herindeling van West-Friesland aan te passen en de gemeente Wognum aan Hoorn toe te voegen. In de wijk Bangert en Oosterpolder zijn 70 lokalen voor het basisonderwijs gepland. De Stichting Oosterkerk krijgt bijna 3 ton subsidie van de gemeente Hoorn voor het bestrijden van de bonte knaagkever door de kerk te verhitten. Ondernemers in de binnenstad pleiten voor verruiming van de grens van 600 m2 winkeloppervlak die daar geldt. Opgericht is de werkgroep Oostereiland, die bestaat uit de Vereniging van Bewoners van het Havenkwartier, Bewonersvereniging Visserseiland, de Stichting Hoornse Schouw en de Vereniging Botterbehoud. De kunstenaars die gebruik maken van de ateliers in de voormalige Ireneschool aan de Muntstraat willen dat gebouw zelf kopen. Intermaris Woondiensten is voor de gemeente de eerste gegadigde. Organisatiebureau Dick van der Pijl volgt Henriëtte Gorthuis op voor de organisatie van het Festival Oude Muziek Nu. Met ingang van het volgend schooljaar valt overblijven op de basisschool onder verantwoording van professionele kinderopvang. In het wijkcentrum van de Grote Waal wordt een openbare leestafel ingericht. Het gebied van het toekomstige bedrijventerrein Westfrisia-Noord wordt bij de herindeling overgeheveld naar Hoorn. In een pand aan de Lageweg in Hoorn wordt een voedselbank gevestigd voor mensen die van een absoluut minimuminkomen moeten rondkomen. Verpleeghuis Lindendael wordt verbouwd. 120 ouderen verblijven daarom tot april 2008 in het Liornehuis. Een Cruijff Court, de luxe versie van een voetbalveldje, aangelegd aan Nachtegaal in de Kersenboogerd, wordt in gebruik genomen. De fractie van de PvdA vraagt het college per brief wanneer het toegezegde beleid om particulier opdrachtgeverschap voor woningbouw mogelijk te maken, wordt uitgevoerd. Met uitzondering van Blokker en Zwaag verschijnt in alle Hoornse wijken een wijkkrant die acht keer per jaar huis aan huis wordt verspreid. De gemeente Hoorn zal het akkoord met de regio en de provincie aangaande de verbetering en verbreding van de Westfrisiaweg ondertekenen. Ton Kuppens wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Vereniging Oud Hoorn voert actie tegen de sloop van de zaagtandvleugel aan het gebouw van de voormalige Technische School aan de Johannes Poststraat. Intermaris gaat op het voormalig Philipsterrein aan de Holenweg een complex ‘flitswoningen’ bouwen voor mensen die op zoek zijn naar tijdelijk onderdak. Intermaris en De Omring zullen op de plaats van de voormalige vmbo-school Prisma in de Grote Waal een woonzorgcomplex bouwen. De gemeenteraadsleden R. Tonnaer en A. Helling stellen via vragen aan het college aan de orde dat de gemeente door het organiseren van een ideeënmarkt een voorgenomen intentieverklaring betreffende plannen voor het Oostereiland niet meer serieus neemt. Stichting Welzijn Ouderen en Verkeersorganisatie 3VO organiseren in sporthal De Opgang een korte cursus scootmobiel rijden. De gemeente onderzoekt met bewoners van het Keern wat de meest reële uitwerking is van plannen voor de kruising Keern / Provincialeweg. Bij de toewijzing van vrijgekomen ruimte in het wijkcentrum van de Grote Waal staat het wijkoverlegorgaan buiten spel. Scholengemeenschap Copernicus krijgt het officiële keurmerk ‘sportactieve school’. Het Bewoners Preventie Team Grote Waal blijkt een groot succes te zijn. De wijksurveillances worden daarom voortgezet. Om capaciteitsproblemen bij de Hoornse voetbalclubs op te vangen kan de aanleg van kunstgrasvelden een oplossing bieden. Volgend jaar zal bij Westfriezen bij wijze van experiment één veld als kunstgrasveld worden aangelegd.