Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2019

augustus

De Belangengroep Stop Geluidsoverlast A7 Grote Waal wendt zich tot de politiek in Den Haag om het belang van geluidsschermen langs de snelweg A7 onder de aandacht te brengen. De CDA-fractie in de gemeenteraad stelt vragen aan het college: voor de vestiging van een logistiek bedrijf op bedrijventerrein Zevenhuis wil het afwijken van het bestemmingsplan om een bouwhoogte van 15,6 meter toe staan waar maximaal 11 meter geldt. De gemeente begint dit jaar op Lappendag met een experiment met extra veiligheidsmaatregelen (crowd control) om de drukte op met name de Roode Steen te beheersen. De kermis bestaat dit jaar uit 71 attracties op het traditionele lint tussen Vale Hen en Roode Steen en brengt, als gebruikelijk, € 100.000 op voor de gemeentekas. Sjaak Kooij uit Den Oever maakt op verzoek van de gemeente Hoorn met verf uit verschillende spuitbussen een schildering op het toiletgebouwtje bij de horecakiosk in het Julianapark.
Verfraaiing toiletgebouw Julianapark
6: Kunstenaar Sjaak Kooij verfraait toiletgebouw in Julianapark
Het wapenschild als kroon in de top van de gevel van het Westfries Museum keert na een restauratie die 2 jaar duurde, terug op zijn plek. Aan de achterzijde wordt een loden koker aangebracht met daarin de documenten waarop uitvoerig beschreven staat hoe de restauratie is gedaan. De Fractie Tonnaer constateert uit eigen waarneming dat de situatie rond de Otto's brug nijpender is dan eerder aangenomen en stelt hierover vragen aan het college. Aannemer Ploegam pakt de problemen met spoed aan, zonder daarbij een uitspraak te doen over de aansprakelijkheid; de gemeente geeft aan het verbeterplan met spoed te behandelen. Jongerenwerker Ali Choukair werkt onder de paraplu van de Stichting Netwerk aan zijn project om eenzaamheid onder statushouders in hun nieuwe omgeving te voorkomen. Dat zijn werk vruchten afwerpt blijkt bijvoorbeeld uit het terugdringen van schoolverzuim van 45 naar 12 procent. De voorbereidingen voor de herinrichting van het Kerkplein en omgeving zijn in volle gang. Het streven is dat vóór de zomer van 2020 het plein vernieuwd is. Gemeenteraadslid voor het CDA Dirk Oud vertrekt uit de gemeente. Hij zal in de raad worden opgevolgd door Rob Brandhoff. Een gesprongen waterleiding op de kruising Gedempte Turfhaven en Ramen leidt in de binnenstad tot grote wateroverlast. Tijdens de kermis houden het kermisteam, de politie en gemeentelijke handhavers verscherpt toezicht op de verkoop en het gebruik van lachgaspatronen of - ballonnen in de binnenstad. Het lachgasverbod is opgenomen in de regels voor evenementen. Evenals negen jaar geleden ontstaat er schade door een gesprongen waterleiding op de hoek van de Spoorstraat en de Gedempte Turfhaven. De getroffen kermisexploitant (dezelfde als die in 2010) zal zijn schade doordat de attractie daar werd stilgelegd, op de gemeente verhalen. Een zware storm (windkracht 10) richt op diverse plaatsen schade aan. Met name aan Achter op 't Zand, waar een boom omwaait en een gevel en een werkbusje beschadigt. Een boomconsulent keurde voor de gemeente in 2018 het bomenbestand nog goed. De vijftiende editie van Huttendorp Hoorn, te houden in de week na de kermis, wordt ingeleid met het vertonen van de film die vorig jaar rond hoofdpersoon Bobbie is gemaakt, voor 800 kinderen in de zalen van bioscoop Vue. De ervaringen met 'shared space' (gedeeld ruimtegebruik) elders in het land zijn weinig bemoedigend. Reden voor VOCHoorn-raadsleden Aart Ruppert en Hans Weeda om vragen te stellen aan het college, aangezien de plannen voor de herinrichting van het Kerkplein op uitgangspunten voor 'shared space' berusten. De bushalte bij station Hoorn NS maakt sinds kort deel uit van het pakket opstapplaatsen van de Duitse vervoersonderneming FlixBus. Het internationaal netwerk bestaat uit ruim 1700 opstapplaatsen verspreid door heel Europa.
Flixbus stopt in Hoorn
16: Flixbus stopt voortaan ook in Hoorn
Lappendag verloopt in gemoedelijke sfeer. De maatregelen ter bevordering van veiligheid en spreiding van het publiek lijken goed gewerkt te hebben, maar worden nog nader geŽvalueerd. Alle gebouwen die langs de Westerdijk staan worden de komende weken geÔnspecteerd. Vooruitlopend op mogelijke schade door de dijkversterking legt een expertisebureau in opdracht van de Alliantie Markermeerdijken de huidige bouwkundige staat van de huizen en kantoren vast.
Inspectie panden Westerdijk
24: Preventieve inspectie panden aan de Westerdijk
Hugo Keuzenkamp neemt na ruim 12 jaar afscheid als bestuurder van het Dijklander Ziekenhuis. Hij is de langst zittende ziekenhuisbestuurder van Nederland. De fusie van het Westfriesgasthuis en het Waterland Ziekenhuis was zijn laatste grote klus in de regio. De Stichting Vrienden van het Westfries Museum concludeert na onderzoek dat er weinig tot geen draagvlak is om het VOC-schip Halve Maen voor Hoorn te behouden. De bruikleenovereenkomst met de particuliere Amerikaanse eigenaar loopt op 31 maart 2020 af.
Have Maen blijft niet in Hoorn
26: De Halve Maen blijft niet in Hoorn
Op Nieuwe Steen 48 opent Hartkliniek Hoorn, de achtste vestiging van een keten die vijf jaar geleden in Flevoland is gestart. Het Dijklander Ziekenhuis zoekt contact voor samenwerking. Het burgerinitiatief van Eric van de Beek om het kappen van bomen op de Westerdijk en de Noorderveemarkt op de agenda van de gemeenteraad te krijgen, wordt door 133 mensen ondersteund. De raad gaat het in haar vergadering van 24 september bespreken. Het gezin van hulpverlener Ayoub uit de Van Beierenstraat vertrekt uit Hoorn na bedreigingen nadat hij melding had gemaakt van problemen binnen een gezin. De dader van de vernielingen van hun huis en auto is nog niet aangehouden. De politie meldt dat het onderzoek nog steeds loopt. Abe Agema en Bert Kroon, respectievelijk 93 en 92 jaar oud, dienen beiden al zeventig jaar hun Hoornse werkgever K. H. De Jong's. Eerst in de kaasexport en later als beheerder van 22 kaaspakhuizen en andere gebouwen in het Hoornse havengebied.
Kaaspakhuizen Bierkade
31: Voormalige kaaspakhuizen aan de Bierkade